Jongste en oudste kleuters zitten in dezelfde groep. We hebben gemerkt dat de kinderen elkaar dan beter kunnen helpen en veel van elkaar kunnen leren. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. De kinderen leren al spelend. Dit gaat door bij de oudste kleuters, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we, als we zien dat ze hier aan toe zijn, allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

In de groepen 1-2 werken we aan de hand van thema's uit Kleuterplein.   We werken met een thematafel, themahoek of verteltafel. Vaak worden de kinderen uitgenodigd om materialen van thuis over dit thema mee te nemen. In de info of in het themaboekje kunt u lezen met welk thema de kinderen gaan werken.

In de gemeente Nijmegen willen we elk kind een succesvolle schoolloopbaan laten doorlopen, passend bij de capaciteiten van het kind. De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft als doel om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en waar nodig effectief te bestrijden. De voorschoolse educatie is gericht op peuters van 2 1/2 tot 4 jaar en vindt plaats in de peutergroepen. Aansluitend is er een doorgaande lijn naar de voorschoolse educatie voor kleuters van 4 tot en met 6 jaar in groep 1 en 2 van het basisonderwijs.

Voor een succesvolle schoolloopbaan van kinderen is het van belang dat alle doelgroepkinderen een volledige VVE loopbaan doorlopen tussen 2 ½ en 6 jaar. Daartoe is een gestructureerde samenwerking tussen de voorschool en de vroegschool van groot belang. Er wordt gewerkt voor de overdracht van kindgegevens met het Nijmeegse overdrachtsinstrument 'Alle kinderen in beeld' Hierbij hebben ouders, de voorschool en de vroegschool een rol.

Wij vinden het erg belangrijk om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Mede daarom organiseren wij bij de thema's die gezamenlijk worden uitgevoerd met de Peutergroepen ouderbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen besproken, zoals hoe lees ik voor, welke spelletjes kan ik met mijn kind doen. ook wordt het thema besproken en het themaboekje met doeopdrachten voor thuis.