MR

Brede school De Aldenhove  maakt deel uit van een 30-tal scholen, die worden bestuurd door Conexus. Het bestuur schept voorwaarden en ontwikkelt beleidsplannen die ervoor zorgen dat scholen zich verder kunnen ontwikkelen. Het is wettelijk geregeld dat bij al deze beleidsplannen inspraak van de ouders en het personeel vereist is. Voordat tot uitvoering van het beleid kan worden overgegaan  is het bestuur verplicht beleidsplannen voor te leggen aan de medezeggenschapsraad.

Ouders en personeel zijn op deze manier in de gelegenheid mee  te denken, te adviseren en instemming te geven betreffende nieuwe beleidsplannen. Onderwerpen die bijvoorbeeld ter sprake komen zijn de  ARBO-wet, sollicitatieprocedures, personeelsbeleid, etc.

De medezeggenschapsraad van De Aldenhove bestaat uit twee personeelsleden en twee of drie ouderleden. Zij nemen zitting in de raad door middel van verkiezingen. De raad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.

De vergaderingen zijn in principe openbaar. Voor samenstelling van de medezeggenschapsraad zie de jaarkalender en de Info. Daarnaast is er op stichtingsniveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

mr030216 (500).jpg